เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระมหาสมคิด อตฺถสิทฺโธ ป.ธ.7 รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม เจ้าอาวาสวัดหนองโพ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ประเภททำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมดีเด่น ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ด้วยสภาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนาร่วมกับสมาพันธ์พันธมิตรเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม-จริยธรรมสังคม (Confederation Consortium on the Promotion of Merits and Morality) สมาคมพุทธบุตร 60 มูลนิธิหัตถาธรรม และชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย ได้ร่วมใจจัดงานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ โครงการเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแห่งปี “เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562”งานเสด็จประทานรางวัลคชจักร ครั้งที่ 1 โดยมีหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธี ซึ่งมีบุคคลสำคัญระดับประเทศ จากหลายประเทศเข้าร่วมพิธี รับการประทานรางวัลในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติ องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากทุกสาขาอาชีพ ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแห่งปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างคุณงามความดี ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานได้พิจารณาเห็นว่า พระมหาสมคิด อตฺถสิทฺโธ ป.ธ.7 รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม เจ้าอาวาสวัดหนองโพ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สมควรได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ประเภททำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมดีเด่น