จากผู้เข้าแข่งขัน 78 ประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ อิสราเอล เดินทางกลับถึงไทย 16 ก.ค.นี้ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า ตามที่ สสวท. ได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 50ระหว่างวันที่ 7 - 15 ก.ค.62  ณ กรุงเทลอาวีฟ  รัฐอิสราเอล ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ดังนี้ นายธนวัฒน์  ศรวณีย์                  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ  เหรียญทอง นายพัสกร  โพธานันท์                  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ  เหรียญเงิน นายปัณณธร  ปัญญา                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ  เหรียญเงิน   นายสิริพงษ์  ฉายานพรัตน์           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม  เหรียญเงิน  นายญาณภัทร  พินิจพิชิตกุล        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ   เหรียญทองแดง คณะอาจารย์ร่วมทีมประกอบด้วย รศ.ดร.กิตติวิทย์  มาแทน มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าทีม  ดร.ธารา  เฉลิมทรงศักดิ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รองหัวหน้าทีม  ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์  ธนสิทธิโกศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และ นายกฤษชพล  ทิวพุดซา สสวท.ผู้จัดการทีม การสอบภาคทฤษฎีมีข้อสอบทั้งหมด 3 ข้อ เวลาสอบ 5 ชั่วโมงและการสอบภาคปฏิบัติมีข้อสอบ 2 ข้อ ใช้เวลา 5 ชั่วโมง ซึ่งนักเรียนต้องใช้ทักษะปฏิบัติการประกอบกับทฤษฎีในการแก้ปัญหาข้อสอบทั้ง 2 ข้อ  การแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 360 คน อาจารย์ผู้ควบคุมทีม 151 คน อาจารย์ผู้สังเกตการณ์ 75 คน  รวมเข้าแข่งขันจาก 78 ประเทศ/เขตการปกครอง นักเรียนที่ทำคะแนนรวมสูงสุดคือ Xiangkai Sun จากสาธารณรัฐประชาชนจีน นักเรียนที่ทำคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุดคือ Xiangkai Sun จากสาธารณรัฐประชาชนจีน นักเรียนที่ทำคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุดคือ Yifan Sun   จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ คณะผู้แทนประเทศไทยจะกลับถึงประเทศไทยวันที่ 16 ก.ค.62 เที่ยวบิน TG 4584 เวลา 14.10 น. สสวท.จะมีพิธีรับเวลา 14.40 น. ณ ชั้น 2 ด้านใน ประตูที่ 1 บริเวณผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ