พบยอดนักดื่มเมืองกรุงเกือบ 2 ล้านคน ขณะ WHO ระบุการดื่มเป็นสาเหตุก่อโรคกว่า 200 ชนิด

นพ.สุนทร สุนทรชาติ รองผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดโครงการ “ร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษา” เพื่อสนับสนุนร้านอาหารต้นแบบที่ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา และเพื่อขยายเครือข่ายส่งเสริมการงดเหล้าเข้าพรรษา สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยมากกว่า 200 ชนิด เช่น โรคตับแข็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และเบาหวาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี 60 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 15.9 ล้านคน

นพ.สุนทรกล่าวว่า ในพื้นที่กทม.มีผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1.9 ล้านคน ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม ยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิตมากถึงร้อยละ 90 นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ที่ผ่านมากทม.ได้รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนงดเหล้าอย่างต่อเนื่อง และในปี 62 นี้มีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการ 36 ร้าน ใน25 เขต ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนงดเหล้าได้ตลอดช่วงเข้าพรรษา และสร้างบรรทัดฐานทางสังคมในการลด เลิกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทั้งนี้ ผู้มารับประทานอาหารสามารถสังเกตการเข้าร่วมโครงการ "ร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษา" ได้จากสัญลักษณ์ธงญี่ปุ่นหน้าร้าน ผ้ากันเปื้อนของพนักงาน รวมถึงป้ายตั้งโต๊ะภายในร้าน ซึ่งหวังอย่างยิ่งว่าร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กทม. จะร่วมกิจกรรมร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มมากขึ้นในปีต่อๆ ไป

กองทุนประกันวินาศภัย