วันที่ 14 ก.ค.62 จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเรียกประชุมครม.ชุดใหม่ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อพูดคุยเรื่องของการแบ่งงานตามภาระหน้าที่ที่แต่ละกระทรวงรับผิดชอบ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ให้เป็นแนวทางการทำงานและนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาต่อไป เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,188 คน ระหว่างวันที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. “ปัญหาเศรษฐกิจ” เรื่องใด? ที่ประชาชนอยากฝากให้ ครม.ชุดใหม่ เร่งดำเนินการ
อันดับ 1 ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ขึ้นเงินเดือน ขึ้นค่าแรง 63.99%
อันดับ 2 แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร กระตุ้นการส่งออก 43.26%
อันดับ 3 แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ผลักดันโครงการขนาดใหญ่ กระจายรายได้ 34.20%
อันดับ 4 ชะลอการขึ้นภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 20.47%
อันดับ 5 สร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ แก้ปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่า 18.39%

2. “ปัญหาสังคม” เรื่องใด? ที่ประชาชนอยากฝากให้ ครม.ชุดใหม่ เร่งดำเนินการ
อันดับ 1 ปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิต 61.45%
อันดับ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ปัญหาปากท้อง สุขภาพร่างกาย 57.11%
อันดับ 3 ขจัดความเหลื่อมล้ำ เอารัดเอาเปรียบ ความไม่เท่าเทียม 22.69%
อันดับ 4 ปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีวินัย เคารพกฎหมาย 21.90%
อันดับ 5 แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะพลาสติก พลังงาน ป่าไม้ น้ำท่วม 19.26%

3. “ปัญหาการเมือง” เรื่องใด? ที่ประชาชนอยากฝากให้ ครม.ชุดใหม่ เร่งดำเนินการ
อันดับ 1 ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น การใช้งบประมาณโครงการต่าง ๆ 56.32%
อันดับ 2 เล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ใส่ร้าย โจมตีกัน 33.91%
อันดับ 3 ช่วยกันปฏิรูปการเมือง ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 25.86%
อันดับ 4 ตั้งใจทำงาน แก้ปัญหาแต่ละกระทรวง มีผลงานชัดเจนเป็นรูปธรรม 17.14%
อันดับ 5 aไม่แทรกแซงการทำงาน ไม่ใช้อำนาจเผด็จการ 14.37%

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน