อนุรักษ์วัฒนธรรม นร.พะเยาพิทยาคมกว่า1,000คน พร้อมใจกันแต่งชุดเหนือแข่งฟ้อนเล็บ อวดโชว์ศิลปะพื้นบ้านรับเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา

วันนี้ ( 12 ก.ค. 2562 ) ทีโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดให้มีการแข่งขันการฟ้อนเล็บของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนกว่า 1,000 คน เพื่อเตรียมการแสดงฟ้อนเล็บเนื่องในเทศกาลแห่เทียนพรรษาซึ่งได้ถือปฏิบัติมาตลอดทุกปีจนเป็นประเพณีปฏิบัติ

นางวรรณธนี มั่งคั่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคมเปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันฟ้อนเล็บของนักเรียนทุกระดับชั้นถือปฏิบัติกันมาช้านาน เพื่อให้นักเรียนตระหนักและปลูกฝังเรื่องขนบประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะของคนไทยล้านนา ซึ่งมีความอ่อนช้อย เยือกเย็นและงดงาม ตลอดจนปัจจุบันการฟ้อนเล็บโดยหนุ่มสาว หรือวัยรุ่นจะเริ่มห่างหายไปจากสังคมล้านนา คงเหลือเพียงคนแก่เฒ่าที่ยังทำหน้าที่ฟ้อนในงานหรือเทศกาลที่สำคัญๆเท่านั้นเอง โรงเรียนก็ได้ตระหนักถึงบทบาทและปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดให้มีการแข่งขันการฟ้อนเล็บขึ้น

รองผู้อำนวยการฯ กล่าวต่อไปว่า ประการสำคัญช่างฟ้อนทั้งหมดก็จะได้ไปแสดงฟ้อนเล็บในเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ เพื่ออวดโชว์ศิลปวัฒนธรรมของล้านนาให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว อันจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อเรียกเม็ดเงินเข้าจังหวัดได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือการการอนุรักษ์สืบสานสิ่งดีดีเหล่านี้ไว้

ฟ้อนเล็บเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคเหนือโดยเฉพาะรูปแบบการฟ้อนมีอยู่ ๒ แบบ คือแบบพื้นเมืองหรือฟ้อนเมือง และแบบคุ้มเจ้าหลวง มักจะเรียกตามถิ่น เช่นฟ้อนครัวทาน ฟ้อนเมืองบ้าง และฟ้อนเล็บ ผู้ฟ้อนจะต้องสวมเล็บยาวสีทองทุกนิ้ว ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ ฟ้อนเล็บเป็นศิลปะการร่ายรำที่มีลีลาเชื่องช้า อ่อนช้อย งดงามและประณีต ชายหญิงจะแต่งกายด้วยชุดช่างฟ้อนเป็นเป็นอัตลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของชาวล้านนาหรือชาวเหนือได้อย่างเด่นชัดที่สุด จึงมักนำมาแสดงในโอกาสสำคัญๆ หรือฟ้อนเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเท่านั้น