ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ฟิตจัด นำ คระ สคบ.จังหวัดลำพูน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์จำหน่ายชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม ช่วงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

วันนี้ 12 กรกฎาคม 256 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่คุมเข้มติดตามตรวจสอบสถานการณ์จำหน่ายชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม ช่วงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 และตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ณ ร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์และสังฆทาน ห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า ชุดไทยธรรม และชุดสังฆทาน ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา และไม่แสดงราคาจำหน่าย ซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 นี้

เนื่องจากใกล้ถึงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2562 กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ให้ความสำคัญต่อประชาชนที่มีการจับจ่ายซื้อสินค้า เพื่อใช้ในการทำบุญ อาทิ เครื่องชุดไทยธรรม ชุดสังฆทาน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและไม่แสดงราคาจำหน่ายปลีก ซึ่งถือเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชน จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ชุดสังฆทาน ที่วางจำหน่ายในแต่ละแห่ง ในเรื่องการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ฉลากสินค้า ประเภทสินค้า และการแสดงวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุ ที่จะต้องมีการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายไว้อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่าผู้ประกอบการจำหน่ายสังฆภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและแยกแสดงรายการที่ครบถ้วน ชัดเจน ราคาจำหน่ายสินค้าตรงตามป้ายที่แสดงไว้ ปริมาณสินค้ามีเพียงพอจำหน่ายในช่วงวันเข้าพรรษา ในส่วนด้านสถานการณ์ราคาจำหน่ายยังคงปกติ ไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำนักงานฯ ยังได้แนะนำการปิดป้ายแสดงราคา ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ให้ประชาชนได้เป็นตัวเลือกในการซื้อสินค้า และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย