พช.ร่วมใจน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 878 อำเภอ มั่นใจชาวบ้านอยู่ดีกินดี-มีความสุขอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 12 ก .ค.นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ระหว่างวันที่ 11 – 12 ก.ค.62 ในพื้นที่หมู่บ้าน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ บ้านวัดโบสถ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย บ้านร้องลึก หมู่ที่ 6 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และบ้านจอมทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นายสมหวัง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้แสดงพลังการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของพี่น้องประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี มาใช้ในการพัฒนาชุมชนและสร้างความสุขของประชาชน ด้วยวิธีใช้พลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีการพัฒนา ยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นายสมหวัง กล่าวต่อว่า การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการในพื้นที่ 878 อำเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน ระหว่างเดือนพ.ค.-ก.ค. โดยมีผู้นำ อาสาสมัคร องค์กร เครือข่ายในชุมชน และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 2 เดือน ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชน และภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้การดำเนินโครงการในภาพรวมมีความก้าวหน้าไปแล้วมากถึง 90% มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100,000 คน

“สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแนวทางขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม กรมฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินงานที่สร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับครัวเรือน จะเป็นการเสริมสร้างความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านทุกมิติไปพร้อม ๆ กัน รวมถึงยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับของการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่จะนำไปสู่การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง” รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน