นายกฤตพัฒน์ แก้วสีหาวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค จังหวัดชลบุรี กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ การจัดดอกไม้ (Floristry) จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานไทยในระดับเยาวชนมีโอกาสพัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ส่งผลให้แรงงานที่มีฝีมือมีส่วนร่วมในการยกฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ ห้องตำหนักน้ำ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้