วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมพาร์ค แอนด์ พูล รีสอร์ท หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2562

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย (พมจ.หนองคาย) กล่าวว่า จากสถานการณ์ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สังคมและชุมชน สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรได้อย่างเหมาะสม รัฐบาล ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านสังคม เรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการแห่งรัฐ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และได้ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

การจัดอบรมในครั้งนี้ จึงเป็นการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น และมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตครอบคลุม 4 มิติ ทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดการทำงานของศูนย์ฯ ที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน.

กองทุนประกันวินาศภัย