นายสังวาลย์ พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เปิดเผยว่า โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  ได้เตรียมสร้าง 20 Wall Art  โดยมอบหมายให้นายสมนึก หริ่งกัน  ครูศิลปะนำนักเรียนกลุ่มที่มีความสนใจในศิลปะ ร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะที่เน้นให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบการวาดตามอิสระของเด็ก สร้างทักษะการวาดภาพ ระบายสี และการเล่าเรื่องราวผ่านภาพ โดยมีครูคอยกำกับและให้คำแนะนำ โดยให้วาดตามกำแพงรั้วของโรงเรียน จำนวน 20 ช่อง ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของเด็กๆในโรงเรียนเอง และเสริมสร้างความรักที่มีต่อโรงเรียนของตนอีกด้วย