กรมการศาสนาชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 11 – 17 ก.ค. ลดละเลิกอบายมุข
เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ว่า กรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับหน่วยงานระดับกระทรวง 20 กระทรวง คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ร่วมกันจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 11 – 17 ก.ค. ทั่วประเทศ เพื่อเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์

ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ในส่วนกลางได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษาที่กระทรวงวัฒนธรรม จากนั้นจะนำเทียนพรรษานี้ไปถวายวัดจำนวน 10 วัด ในวันที่ 15 ก.ค. โดยมีหน่วยงานในสังกัดเป็นผู้แทนไปร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย กรมศิลปากรที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่วัดอุทัยธาราม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่วัดพรหมวงศาราม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่วัดกุนนทีรุทธาราม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่วัดเทพลีลา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่วัดพระไกรสีห์ (น้อย) สำนักงานปลัดฯ ที่วัดสิริกมลาวาส และกรมการศาสนาที่วัดลาดพร้าว

“ขณะที่ในต่างจังหวัดได้เปิดวัดทุกวัดจัดกิจกรรมทางศาสนา ทั้งทำบุญ ตักบาตร หล่อเทียนพรรษา เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียน ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมทำกิจกรรมความดี ลดละเลิกอบายมุขทั้งปวง ปฏิบัติตนด้วยหลักอริยสัจ 4 มาใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา” กฤษศญพงษ์ ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย