นายสมคิด เกษดา ผอ.โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม ประธานกลุ่มจตุรภาคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์คะแนนผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ม. 3 และชั้น ม. 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในกลุ่มจตุรภาคีและกลุ่มเมืองเชียงชม สพม.19 จังหวัดเลย 10 โรงเรียน ประกอบด้วย รร.ผาสามยอดวิทยาคม รร.เอราวัณวิทยาคม รร.เลยสว่างวิทยาคม รร.ผาน้อยวิทยาคม รร.ธาตุพิทยาคม รร.น้ำสวยพิทยาสรรพ์ รร.นาอ้อวิทยา รร.เขาแก้ววิทยาสรรพ์ รร.ปากชมวิทยา และรร.คอนสาวิทยา มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเกือบทุกรายวิชาและคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ดังนั้น การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “กลุ่มจตุรภาคีและกลุ่มเมืองเชียงชม สพม.19” จึงร่วมกันจัดทำโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการเขียนข้อสอบตามแนว PISA และการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์”กว่า 200 คนขึ้น เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ทั้ง 2 กลุ่ม ในการเขียนข้อสอบตามแนว PISA และการเรียนการสอนแบบ Active Learning และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งในระดับสถานศึกษาและการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ให้สูงขึ้น รวมถึงสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างผู้บริหารกับผู้บริหาร และระหว่างครูกับครู ของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มจตุรภาคีและกลุ่มเมืองเชียงชม สพม.19

ทั้งนี้ ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเขียนข้อสอบตามแนว PISA และการเรียนการสอนแบบ Active Learning 2 ท่าน คือ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยกิตติคุณโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และ ดร.ปรีชาญ เดชศรี อดีตผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และได้รับการสนับสนุนผู้ช่วยวิทยากรจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 5 คน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน