นายระบอบ พลมุข ผอ.โรงเรียนธาตุพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สหวิทยาเขตหลักเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตระหนักในความสำคัญของการบริหารจัดการ และการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบบ “เมืองเชียงชมโมเดล” ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า “ร่วมมือแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครูมืออาชีพ”

ดังนั้น จึงจัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนนาอ้อวิทยา โดยมีนายไพชยา พิมพ์สารี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ โดยมีนางสุจิตรา ไชโยแสง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ โดยมีนายกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนปากชมวิทยา โดยมีว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ สุชัยราช เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนคอนสาวิทยา โดยมีนายสุนทร แดนดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และโรงเรียนธาตุพิทยาคม โดยมีตนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งมีนายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการยกระดับประสิทธิภาพบริหารจัดการ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นคนดีมีคุณภาพสู่มืออาชีพ สถานศึกษาสร้างแนวร่วมเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ติดต่อประสานงานกับบุคคล หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบนิเทศ เพื่อพัฒนางานบริหารตามโครงสร้าง และให้ขวัญกำลังใจแก้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และสร้างความร่วมมือด้านยกระดับคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และกระบวนการ PLC จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี การแข่งขันกีฬา แข่งขันทักษะวิชาการและส่งเสริมทักษะอาชีพร่วมกัน