วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางชมนาถ บุญคมรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ จัดโครงการอบรม “การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์” ณ ห้องประชุมโรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญมี จันทรวงศ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2.เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้อบกพร่องจากการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมุ่งพัฒนาให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายสหกรณ์
ปัจจุบันพบว่า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มปรากฏมีข้อบกพร่องมากขึ้น แม้ว่าจะดำเนินการแก้ไขในแนวทางที่หลากหลายแต่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด หลายแห่งประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน สมาชิกและประชาชนทั่วไปขาดศรัทธา เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ทุกคนตระหนักถึง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดโครงการอบรม “การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติงานส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งต่อไป
ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 คน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน