นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัดในเครือ LPN DEVELOPMENT GROUP จัดปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโครงการ LPN Scholarship ซึ่งเป็นกิจกรรมนำร่องมอบทุนที่พักอาศัยในโครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 แก่นักศึกษาที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนที่พักอาศัย อันเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาเป็นเวลา 4 ปี ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและตอบแทนความดีสู่สังคม (Corporate Environment Social Responsibility : CESR) รวมถึงสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้มีคุณภาพภาพชีวิตที่ดีด้านที่พักอาศัย โดยการจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้เพื่อเป็นการต้อนรับและสร้างความเข้าใจในแนวทางการพักอาศัยตามระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด รวมถึงแนะนำการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้รับทุนนี้ จำนวน 84 คน