ผอ.สทบ.มอบนโยบายกองทุนชุมชนเมืองโครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร วันที่ 18 มิ.ย.รศ.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมอบนโยบายให้กับกองทุนชุมชนเมืองในพื้นที่กรุงเทพฯ แนวทางการดำเนินงานโครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร ในโอกาสครบรอบ 69 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน งานสัมมนาพิเศษ “จับชีพจรประเทศไทย หลังเลือกตั้ง” โดยมีตัวแทนกองทุนชุมชนเมือง 14 เขต เข้าร่วมงาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ หอประชุมกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต รศ.นที. ขลิบทอง กล่าวว่า การเข้าร่วมงานครั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องชาวกองทุนชุมชนเมืองได้รับข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ ในภาคบ่ายสยามรัฐมีการสัมมนาพิเศษโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชน เช่นโครงการการท่องเที่ยว คปภ. ในส่วนของกองทุนหมู่บ้านฯ จะพูดถึงกรอบแผนแม่บทกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อให้สมาชิกกองทุนได้ตระหนักและเห็นคุณค่า หาความรู้และเตรียมพร้อมที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้ากับรัฐบาลใหม่ สิ่งแรกจะขอความร่วมมือกับงานที่ค้างอยู่ ในวันนี้จะยกมา 2 กิจกรรม เรื่องแรก ให้กองทุนหมู่บ้านฯ และกองทุนชุมชนเมือง ที่เข้ารับรางวัลประชารัฐ กับ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ร่วมกันถอดบทเรียนว่าได้ทำอะไร ประสบความสำเร็จอย่างไร และจะต่อ ยอดรางวัลนี้อย่างไร และให้กองทุนหมู่บ้านฯ โดย สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน จะใหค่าลิขสิทธิ์ กับกองทุนหมู่บ้านฯ ในการถอดบทเรียนรางวัลประชารัฐดังกล่าว นอกจากนี้จะสนับสนุนงบประมาณ ในการต่อยอดรางวัลประชารัฐ ซึ่งเป็นประโยชน์ในชุมชนเพื่อให้โครงการที่รับรางวัลเหล่านั้นเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมกับติดตามโครงการที่รับรางวัล 1,300 กองทุน ทั่วประเทศ ขณะเดียวกันได้รวบรวมผลงานของกองทุนที่ได้รับรางวัล มาจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่โครงการประชารัฐให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ขณะนี้โครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มี่รายได้น้อยในกรุงเทพ ยังมีจำนวนน้อย จาก 1,300 กองทุน มีกองทุนชุมชนเมืองส่งโครงการมา 200 กองทุน จึงขอฝากกองทุนชุมชนเมือง ช่วยติดตามพี่น้องกองทุนในกรุงเทพฯ ที่ยังไม่ได้ทำโครงการประชารัฐ และถ้าไม่ทำจะนำงบประมาณที่เหลือมาทำอะไร ทั้งนี้กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดเป้าหมายของฝ่ายนโยบายของรัฐบาล ขณะที่กองทุนในกรุงเทพฯ เดินไปข้างหน้าได้เพียงร้อยละ 50 ซึ่ง สทบ.ได้ประสานกับสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อวางแนวทางแผนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านในกรุงเทพฯ ใน 2 เดือน จะจัดประชุมกองทุนกรุงเทพฯ เพื่อวางแนวทางการฟื้นฟูกองทุนกรุงเทพฯ และพัฒนากองทุนหมู่บ้านกันอย่างจริงจัง