วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอมันตา อำเภอเมืองหนองคาย รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เป็นประธาน เปิดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กล่าวว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ตระหนักและให้ความสำคัญของการจัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูล กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของสถาบัน เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การปรับตัว การดำรงชีวิตในรั้วสถาบันได้อย่างมีความสุข เพื่อให้นักศึกษาใหม่ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติ กฎระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เป็นการแนะนำให้นักศึกษาใหม่ในรู้จักคณะผู้บริหารในสังกัด และคณะครูอาจารย์ที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 จนสำเร็จการศึกษา
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 372 คน ซึ่งมาจากสถานศึกษาในสังกัด 10 แห่ง ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย และจังหวัดอุดรธานี.