เมื่อที่ 15 มิถุนายน 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามการมอบหมายบัตรดินดีแปลงเกษตรกร จ.ปัตตานี

ทั้งนี้ บัตรดินดี (ID DIN DEE) โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบให้แก่เกษตรกรจำนวน 1 แสนราย มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรรู้จักดินของตนเองสร้างระบบการเข้าถึงข้อมูลด้านดิน รวมทั้งขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต แหล่งน้ำ แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ให้ที่ดินใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า

นางสุพิศ วรรณบุรี และเพื่อนเกษตรกรพื้นที่บ้านบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ประสบปัญหาผลผลิตต่ำ ประกอบกับยางพาราราคาตกต่ำ จึงแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาปลูกอายุสั้น โดยโค่นต้นยางและปลูกมะลิเก็บดอกข้าวโพดหวาน ผัก และพืชสวนครัว ส่งตลาดภายในจังหวัด จากการแลกเปลี่ยนและหารือการพัฒนาพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี และเกษตรกร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้ทำแผนการใช้ที่ดินและการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มการผลิตให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร ลดการนำเข้าจากภายนอก และเพื่อการบริโภคเอง สร้างความมั่นคงด้านอาชีพ

ในโอกาสนี้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบบัตรดินดีแก่เกษตรกร สร้างเครือข่ายดินดี ชีวีปลอดภัยต่อไป