วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 17.30 - 23.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ประธานกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนจัดหางานจังหวัดหนองคาย ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดหนองคาย และผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ พ.ต.ต. ถาวร ช่างไชย ผบ.ร้อย.ตชด.245 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร้อย ตชด.245 หนองคาย,ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
ตำรวจน้ำหนองคาย, ตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดหนองคาย ได้สนธิกำลังเข้าตรวจสถานประกอบการ ประเภท ร้านคาราโอเกะ จำนวน 9 ร้าน ได้แก่ 1. ร้านครัวสวนเกษตร มีลูกจ้าง 8 คน เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว 6 คน 2.สวนอาหารน้องอ้อม มีลูกจ้าง 3 คน เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว 2 คน 3.ร้านน้องเอินคาราโอเกะ มีลูกจ้าง 8 คนเป็นแรงงานต่างด้าว สัญชาติลาว 8 คน

4.ร้านอภัสราคาราโอเกะ มีลูกจ้างหญิง 7 คน เป็น แรงงานต่างด้าว สัญชาติลาว 5 คน 5.ร้านดอกแก้วคาราโอเกะ มีลูกจ้าง 5 คน เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว 3 คน 6.สวนอาหารห้วยอ้อคาราโอเกะ มีลูกจ้าง 12 คน เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว 12 คน 7. ร้านอาหารชมดาว มีลูกจ้าง 13 คน เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว 8.ร้านอาหารครัวสวนป่า มีลูกจ้าง 7 คน เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว 9 สวนอาหารพ่อตา มีลูกจ้าง 10 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 8 คน และ หาบเร่แผงลอยชื่อร้านลูกชิ้นปลาระเบิด เป็น แรงงานต่างด้าวทำงานต้องห้ามแย่งอาชีพคนไทยทำจำนวน 1 ราย

นางวรรณกานต์ ขาวลาภ เปิดเผยว่า ในการออกตรวจดังกล่าวแรงงานจังหวัดได้แจ้งให้ทราบถึงผลจากการตรวจของคณะกรรมการฯในครั้งนี้ พบว่ามีลูกจ้างในสถานประกอบการร้านคาราโอเกะทั้งหมดที่มีสัญชาติลาวได้ขออนุญาตเข้ามาทำงานถูกต้องตามกฎหมาย แรงงาน พบหาบเร่แผงลอยชื่อร้านลูกชิ้นปลาระเบิดเป็นแรงงานต่างด้าวทำงานต้องห้าม/แย่งอาชีพคนไทยแต่ไม่พบพฤติการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด
นางวรรณกานต์ฯกล่าวต่อไปว่า ในการตรวจครั้งนี้พบว่านายจ้าง/สถานประกอบการยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน โดยมีบางส่วนยังจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดหนองคายที่กำหนดไว้ในกฎหมาย คือวันละ 320 บาท ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายจะได้ดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ยังพบว่านายจ้าง/สถานประกอบการดังกล่าว ยังมีการขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างยังไม่ครบทุกคน ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ได้ให้คำแนะนำเพื่อสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายประกันสังคมให้แก่นายจ้างทุกรายต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป