ปศุสัตว์ เปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.62 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ซึ่งมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน กล่าวรายงาน และ นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวมอบศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะฯ ให้แก่กรมปศุสัตว์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สะพานมิตรภาพ 3 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ กล่าวว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คนแต่เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกรอย่างรุนแรงและรวดเร็ว หากสุกรติดโรคแล้วจะทำให้สุกรตายทุกตัว เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยังไม่มียารักษาที่จำเพาะ รวมถึงเชื้อโรคมีขนาดใหญ่จึงตายยาก ทำให้สามารถทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือซากได้นานหลายเดือน ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคนี้ แต่นับว่ามีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ หรือยานพาหนะที่ใช้บรรทุกนำเข้า-นำผ่าน-นำออกประเทศไทย อีกทั้งยังรวมถึงจากผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินำติดตัวเข้ามา ที่อาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าสู่ประเทศ ซึ่งหากเกิดการระบาดของโรคดังกล่าวจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ของประเทศไทยอย่างมาก และมีผลกระทบด้านสังคมและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศประเทศไทยจึงมีการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบอนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย และอนุมัติให้แผนดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 พร้อมทั้งอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเร่งด่วน ใปีงบประมาณ 2562

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรคของยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์เข้าสู่ประเทศ ในจังหวัดชายแดนจำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย นครพนม มุกดาหาร เชียงราย และสระแก้ว ซึ่งจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดลำดับที่ 4 ที่จัดทำพิธีส่งมอบและเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โดยการสร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ณ สะพานมิตรภาพ 3 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตามความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และภาคเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรการที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ASF ในสุกรเข้าประเทศได้