วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และบ้านพักเด็กจังหวัดหนองคาย

นายวัชรพงษ์ ราชบุรี ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น, เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมและจัดทำสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นในระดับสถานศึกษา

โดยมีผู้แทนเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน.