โครงการเด็กไทยสุขภาพดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี (Nestle for Healthier Kids) โดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และองค์กรพันธมิตรภาครัฐ จัดพิธีมอบรางวัลแก่นนักศึกษาครูจากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอนด้านโภชนาการ โดยมีคณะผู้บริหารจาก บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นำโดย นภดล ศิวะบุตร ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการการศึกษาและโภชนาการ นำโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการด้านโภชนาการ ที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพการสอน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวงการครู ต่อยอดสู่การนำสื่อโภชนาการที่มีคุณภาพเผยแพร่แก่เยาวชนไทยต่อไป

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา) อมิตราภรณ์ พลอยวิเศษ นักศึกษาจากวิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ผศ. ประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, นภดล ศิวะบุตร ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด, สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการด้านโภชนาการ และ ที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ดร.ศศิธร โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และกชพร กรีพันธุ์ นักศึกษาจากวิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร