เกษตรฯ Kick Off มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปลุกพลังชาวใต้ร่วมประกาศปฏิญญาสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย ดันไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์คุณภาพ หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.62 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ภาคใต้ ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งลงนามปฏิญญา ชวนชาวภาคใต้ร่วมประกาศปฏิญญาสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (TSP) และมอบใบรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ให้กับเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง ณ สวนไผ่ขวัญใจ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

นายวิวัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ต่างให้ความสําคัญกับความมั่นคงทางอาหารเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากอาหารเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีพ อย่างไรก็ตาม แม้ในภาพรวมของไทยจะสามารถผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอ แต่จากข้อมูลของ FAO ยังพบว่าคนไทยส่วนหนึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้อดอยาก (Hunger) ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันสนับสนุนการทําเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีสินค้าเกษตรที่ดี ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว และยกระดับภาวะโภชนาการ สู่การบรรลุเป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยน้อมนําศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแนวพระราชดําริในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ ซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้ด้วยวิธีการง่ายๆ ที่เกษตรกรก็สามารถทําเองได้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของแต่ละจังหวัด ขยายผลครอบคลุมทั้ง 13 กลุ่มจังหวัด 56 จังหวัด และมีนโยบายที่จะขยายเพิ่มพื้นที่เป้าหมายเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด และระหว่างจังหวัดกับกลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้ลงนาม MOU การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่มจังหวัด โดยกำหนดพื้นที่เป็าหมายเกษตรอินทรีย์รวมทั้งสิ้น 71,870 ไร่ โดยจังหวัดพัทลุงได้ตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 1.3 ล้านไร่ ดําเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ตลอดทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร องค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ให้เกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

การจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “เกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 จะเป็นเวทีให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรอินทรีย์จากภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และตรัง ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันวางแผนพัฒนาองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์ ทั้งในด้านการผลิต การจัดการผลผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริโภค ตามแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และ เกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดพัทลุง 1.3 ล้านไร่” การเสวนา หัวข้อ “ชาวภาคใต้ ผลิตอาหารอินทรีย์ พัฒนาสู่ความยั่งยืน” และการเสวนา หัวข้อ “กลไกการขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดภาคใต้” นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเกษตรอินทรีย์ ที่จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ และการจัดแสดงสินค้า“ชม ชิม ช็อป” สินค้าเกษตรอินทรีย์ของดีวิถีคนใต้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์ที่มีคุณภาพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติด้วย