ตรังประชุมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร จังหวัดตรัง เพื่อให้การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม

นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ จังหวัดตรัง ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร จังหวัดตรัง ขึ้น ณ ห้องมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2562 แทนคณะกรรมการที่ครบวาระการปฏิบัติงานไปเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เพื่อให้เกษตรกรสมาชิก ได้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

"จังหวัดตรัง จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร จังหวัดตรัง ขึ้น เพื่อให้การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกเกษตรกรมีความสำนึกและตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรตามระบอบประชาธิปไตย เป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รู้ถึงการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร รวมถึงกระตุ้นส่งเสริมให้สมาชิกเกษตรกรไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ให้มากที่สุด" นางณิทฐา กล่าว.////////

ทองขาล/ตรัง

กองทุนประกันวินาศภัย