วันที่ 12 มิ.ย.62ที่ห้องประชุม ศปก.ภ.1 บช.ภ.1 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์รอง ผบช.ภ.1 / รอง ผอ.ศปฉช.ภ.1 เป็นประธานในการประชุม “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจภูธรภาค 1 (ศปฉช.ภ.1)”โดยมี พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง ผบก.สส.ภ.1 พร้อมด้วยรอง ผบก.กก.สส.ภ.1,ผบก.ฯ ,รอง ผบก.ฯที่รับผิดชอบงานศปฉช. ในสังกัด ภ.1 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวว่า ตามคำสั่ง ภ.1 ที่ 127/2562 ลงวันที่ 16 พ.ค.62 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน "คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม" ครั้งที่ 12 โดยได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ภ.1 (ศปฉช.ภ.1) นั้นศปฉช.ภ 1 ได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีคืนโฉนดในครั้งที่ 12 และเร่งรัดผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด และจัดทำบัญชีรายละเอียดการคืนทรัพย์สินให้กับประชาชน ครั้งที่ 12โดยให้ระบุชื่อลูกหนี้ เจ้าหนี้ รายการทรัพย์พร้อมมูลค่า ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ โดยเน้นการขยายผลดำเนินคดีให้ถึงบุคคล กลุ่มบุคคล นายทุน ผู้มีอิทธิพล หรือผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ให้ได้ทั้งเครือข่าย ตลอดจนทำการตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่ผิดกฎหมาย รวมถึงผู้ประกอบการ เช่น ร้านค้าทองที่ใช้วิธีการกู้เงินโดยอำพรางเป็นการขายทอง เป็นต้น

ทั้งนี้หากมีการสืบสวนพบรายใหญ่ที่มีความสำคัญ ให้ประสานการปฏิบัติกับ ปคบ. รวมทั้งส่งข้อมูลให้ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อให้การสนับสนุนด้านการสืบสวน และ เฝ้าระวังตรวจสอบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ที่เกิดจากหนี้นอกระบบและสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนการก่อเหตุรุนแรงจากการทวงหนี้ของกลุ่มอาชญากร ทั้งที่เป็นบุคคลและเป็นกลุ่มบุคคล และให้แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด การจับกุมในลักษณะกลั่นแกล้ง มีส่วนพัวพัน หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทั้งคดีอาญา ทางวินัยและทางปกครอง อย่างถึงที่สุด

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance