สำนักงานการปฏิรูที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดโครงการจิตอาสาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ” โดยมี พันเอกเฉลิมเกียรติ ลาดมะโรง รองเสนาธิการทหาร มณฑลทหารบกที่ 18 สระบุรี พร้อมด้วยนายวินัย เมฆดำ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ณ พื้นที่รองรับผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการแบบประชารัฐกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและภายในจังหวัดสระบุรี ตลอดจนภาคการศึกษา/ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมโดยมี ส.ป.ก.และจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำรุ่น” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาขยายผลศาสตร์พระราชาและเพื่อให้เกษตรกรและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างฝายชะลอน้ำประเภทชั่วคราวในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยการประยุกต์ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ให้เหมาะสมตามภูมิสังคม