โครงการเยาวชนจิตอาสา คือหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558จนถึงปัจจุบันได้เข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว โดยในปีนี้จัดกิจกรรมในหัวข้อ “เยาวชนจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และปลูกฝังการเสียสละและการทำงานเพื่อส่วนรวมให้กับเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านจิตอาสาของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

มนตรี มงคลสวัสดิ์

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีที่ 5 นี้ เทเวศประกันภัยยังคงต่อยอดโครงการเยาวชนจิตอาสา โดยดำเนินโครงการในหัวข้อ “เยาวชนจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนและร่วมสืบสานพระราชปณิธานด้านจิตอาสา ตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรม และเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ประวัติความเป็นมาของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ 9 โดยมุ่งหวังว่า เยาวชนกลุ่มนี้จะเกิดจิตสำนึกด้านจิตอาสาอย่างแท้จริง และจะเป็นแบบอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่คิดดี ทำดี ต่อยอดไปสร้างงานจิตอาสาให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป

ธนพลกฤต เชิดชู

ด้าน นายธนพลกฤต เชิดชู ผู้นำกลุ่มเยาวชนฟุตซอลเฟื่องทอง ผู้ดูแลกลุ่มเยาวชนชุมชนเฟื่องทอง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของโครงการและได้ร่วมงานด้าน CSR กับเทเวศประกันภัยมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว แสดงความเห็นว่า โครงการเยาวชนจิตอาสาเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งต่อชุมชน ต่อตัวเยาวชน และรวมไปถึงครอบครัวของพวกเขาด้วย เพราะการอบรมมอบความรู้ และการทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ มีส่วนช่วยหล่อหลอมให้เด็ก ๆ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน มีความประพฤติที่ดีและมีวินัยมากขึ้น และการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ยังมีส่วนช่วยดึงไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งล่อใจทั้งหลาย ซึ่งทางครอบครัวก็มีความยินดีที่เห็นลูกหลานเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคม เห็นได้จากเด็กที่ร่วมโครงการในรุ่นแรก ๆ ที่ตอนนี้เรียนจบและมีหน้าที่การงานที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต

น้องแม็ค

ในมุมมองของเยาวชนผู้ร่วมโครงการ นายภูมิธัช สุขหอม หรือน้องแม็ค (อายุ 17 ปี) สมาชิกกลุ่มเยาวชนชุมชนบ้านพานถม ที่ร่วมกิจกรรมกับโครงการเยาวชนจิตอาสามาเป็นปีที่ 3 แล้ว เผยว่า รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่สืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โดยได้น้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิต คนส่วนใหญ่มักมองข้ามการทำความดีเล็กๆ น้อยๆ อย่างการดูแลผู้สูงอายุ หรือการสอนหนังสือเด็กด้อยโอกาส จึงอยากชักชวนคนอื่น ๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับคนในชุมชน

น้องปิ่น

เยาวชนจิตอาสาอีกหนึ่งคนที่มีมุมมองที่น่าสนใจคือ ด.ญ.ปิ่นมณี โหมสันเทียะ หรือน้องปิ่น สมาชิกกลุ่มเยาวชนชุมชนเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร ที่มีอายุเพียง 14 ปี แต่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางเทเวศประกันภัยมาหลายครั้งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเก็บขยะในลำคลอง และกิจกรรมช่วยเหลือคนในชุมชน น้องปิ่นเล่าว่า เธอเองก็เหมือนเด็กยุคนี้ที่ติดการเล่นโทรศัพท์มือถือ แต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสารู้สึกสนุกและภาคภูมิใจ จึงมักมาร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่มีเวลาว่าง โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอม ยิ่งไปกว่านั้น การเข้าร่วมโครงการนี้ยังทำให้น้องปิ่นมีโอกาสได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 ทำให้เธอชื่นชม และต้องการบอกเล่าให้เด็กคนอื่นๆ ได้รู้เช่นกัน

ลงพื้นที่ทำกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

“สาเหตุที่ทำให้เทเวศประกันภัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตอาสา เพราะเชื่อว่าการคิดดี ทำดี มีจิตสาธารณะ เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะชีวิตด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเสียสละ หรือการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงต่อไป” นายมนตรีกล่าวทิ้งท้าย

กิจกรรมทำความสะอาดพื้นผิวถนนราชดำเนินกลางและถนนพระสุเมรุหลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีฯ

กองทุนประกันวินาศภัย