เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.62 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมสหกรณ์ (อพ.สธ.-กสส.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

นายประยูร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามกรอบการดำเนินงานของ อพ.สธ.-กสส. รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562) พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 และการทบทวน และ/หรือ พิจารณาปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี (1 ตุลาคม-30 กันยายน 2564) กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีโครงการเพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 7 โครงการ ตามแนวทางที่ได้ปรับปรุงตามมติที่ประชุม อพ.สธ.-กสส. ครั้งที่ 1/2561 ประกอบด้วย 1.โครงการสำรวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 2.โครงการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 3.โครงการรวบรวมข้อมูลด้านพันธุกรรมพืช 4.โครงการอบรมสมาชิกการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)/สถานศึกษาที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 5.ครงการสร้างจิตสำนึก 6.โครงการการสร้างวิทยากร และ7.โครงการการดำเนินงาน การติดตามผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงการฯ ในปี พ.ศ.2563 จะมีการปรับ/เพิ่มเติมข้อความการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมให้ชัดเจน และเพิ่มเติมกิจกรรมการจัดทำ QR Code และกิจกรรมการศึกษาดูงานภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึก รวมทั้งจะดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวน อบต. วัด โรงเรียน สมัครเข้าร่วมสนองโครงการฯ ต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน