ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) พร้อมทีมงาน ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (อพ.สธ. – มทร.สุวรรณภูมิ)

เพื่อสนองพระราชดำริฯ เป็นศูนย์ประสานงานหน่วยงานข้อมูลฐานทรัพยากรในเขตภาคกลางตอนบน และเป็นหน่วยงานจัดการความรู้ วิจัยและฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและท้องถิ่น สนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา