ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยว่า ม.ขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) ได้ร่วมหารือแนวทางทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ซึ่งม.ขอนแก่นมีความพร้อมด้านศูนย์วิจัยต่าง ๆ ทั้งการแพทย์-การเกษตร หากนำเทคโนโลยี 5G มาปรับใช้กับโครงการวิจัย เช่น ถ่ายภาพจอตาผู้ป่วยเป็นไฟล์ดิจิตอล และส่งรูปไปที่เซนเซอร์ให้ช่วยวิเคราะห์ จะช่วยแพทย์ และลดค่าใช้จ่ายเดินทางมาโรงพยาบาลได้มาก และหากนำเทคโนโลยี AI โดยได้พื้นฐานมาจาก 5G ไม่แน่ว่าอาจเกิดเกษตรกรที่ทำนา 10 ไร่ ได้เพียงคนเดียว อีกด้วย เป็นต้น นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.กล่าวว่า จำเป็นต้องตั้งศูนย์ทดสอบระบบก่อนจะใช้จริงแก่สาธารณะชน โดยได้ทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ม.ขอนแก่นเป็นองค์กรที่พร้อมด้วยวิชาการ นักวิจัย องค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งคาดหวังว่าจะพัฒนาระบบ internet of tingได้ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนไทยด้วยเทคโนโลยีในอนาคต ทั้งนี้ กำหนดทำ MOU ในวันที่ 20 มิ.ย.62