70% ของคนไทย ตายด้วยโรคจากการใช้ชีวิตที่ผิดเพี้ยน ทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งมะเร็ง หัวใจ-หลอดเลือด เบาหวาน ทางเดินหายใจอุดกั้นเรือรัง ชี้รัฐยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข หวังคนไทยลดป่วย-พิการ-เสียชีวิต-ลดงบฯรักษา โดยสปสช. ร่วมกับสวทช. จับมือพัฒนา-ผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ ให้รู้เท่าทันสุขภาพตัวเองก่อนสาย ด้วยเทคโนฯสมัยใหม่ นำร่องก่อน 100 เครื่อง ใน 10 จังหวัดธกส. เริ่มเดือนก.ค.นี้

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รทส.สาธารณสุข เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ในพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างสุขภาพประชาชน และยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข เพื่อให้คนไทยแข็งแรง ลดการเจ็บป่วย ความพิการ และการเสียชีวิต รวมถึงลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน และทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรังในแต่ละปีจะพบผู้เสียชีวิตประมาณร้อยละ 70 ของการเสียชีวิตทั้งหมด  ความร่วมมือในการพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ทำให้รู้เท่าทันสุขภาพจากการตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพได้ด้วยตนเอง เกิดความตระหนัก ในการป้องกันและดูแลให้มีสุขภาพที่ดี รวมทั้งประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงจะได้รับการติดตามดูแลสุขภาพไม่ให้เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ ส่วนประชากรกลุ่มป่วย จะได้รับคำแนะนำให้เข้ารับบริการรักษาตามมาตรฐาน และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม

          ทั้งนี้ เครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย การวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดดัชนีมวลกาย โดยเครื่องจะแปรค่าและประมวลผลออกมาเป็นคำแนะนำการปฏิบัติตัว นอกจากนี้ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนเข้าสู่ระบบ Cloud ซึ่งเชื่อมโยงกับสมาร์ทโฟนของผู้รับการตรวจ ในระยะแรกจะมีการพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้น จำนวน 100 เครื่อง เพื่อนำไปติดตั้งใน 10 จังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และพื้นที่เป้าหมาย โดยจะเริ่มติดตั้งในเดือนกรกฎาคม 2562