อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ชูการปลูกผักอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูล

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดสตูลต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์บนกระเบื้องด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน บ้านโคกพิลา ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล

จังหวัดสตูล มีพื้นที่ 1,870,754 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 45.30 เป็น นาข้าว 2.58% ยางพารา 33.32% ปาล์มน้ำมัน 6.03% ไม้ผล1.03% พืชผัก 0.01% ของพื้นที่ทั้งหมด การผลิตพืชใช้สารเคมีในปริมาณมากและต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของดินและสุขภาพ ประกอบกับสภาพภูมิประเทศและสมบัติดินไม่เหมาะสมกับการผลิตพืชผัก

สถานีพัฒนาที่ดินสตูลร่วมกับหมอดินอาสา จึงได้ปรับวิธีการเพาะปลูก เพื่อให้สอดคล้องกับภูมิสังคม โดยผสมวัสดุปลูกพืชบนกระเบื้องและไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ มีขั้นตอนการผลิต ดังนี้
-การเตรียมดินหมัก ใช้มูลสัตว์ 1 ส่วน หน้าดิน 2 ส่วน และน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 4 ลิตรต่อน้ำ 50 ลิตร หมักเป็นเวลา 30 วัน
-การเตรียมดินปลูก ใช้ แกลบเผา/มูลไก่อบแห้ง/ขุยมะพร้าว/มะพร้าวสับ อย่างละ 1 ส่วน ปูนโดโลไมท์/เปลือกไข่ไก่ 5 กิโลกรัม และดินหมัก 2 ส่วน ผสมคลุกเคล้ากัน
-การดูแลระหว่างปลูก เพิ่มธาตุอาหาด้วยน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ทุก ๆ 5-10 วัน
-หลังการเก็บเกี่ยว ให้พักดินโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 จำนวน 1 ซอง ผสมรำละเอียด 5 กิโลกรัม หมักไว้ 7 วัน นำมาคลุกเคล้ากับดินปลูก ทิ้งไว้ 7 วัน ใส่ปูนโดโลไมท์ 3 กิโลกรัม

การผลิตชนิดผักขึ้นกับความต้องการของตลาด ได้แก่ผักบุ้ง ผักกาด กวางตุ้ง ผัดสลัด เริ่มจากการปลูกบริโภคในครัวเรือน เหลือส่งขายตลาดชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน และวัด ปัจจุบันมีเกษตรกรเครือข่ายอินทรีย์กว่า 200 ราย ให้ผลตอบแทนประมาณ 5,000-6,000 บาท/ปี/ชนิดพืชในพื้นที่ 8.4 ตารางเมตร และขยายผลความสำเร็จไปยังทุกอำเภอในจังหวัดสตูล มีแผนให้เป็นต้นแบบการเกษตรแบบจำกัดพื้นที่ในพื้นที่ชุมชนจังหวัดอื่นๆ ด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน