ยอดป่วยตั้งแต่ต้นปีเกือบ 2.4 หมื่นราย อุบลฯ ตามมาติดๆ ที่ 2 กรมควบคุมโรคเกาะติดสถานการณ์สั่งใช้มาตรการป้องกันทุกทาง เตือนคนมีโรคประจำตัว อ้วน เบาหวาน ความดันฯ ต้องระวังอย่าให้ถูกยุงกัด

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข้อมูลสถาณการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 27 พ.ค.62 พบผู้ป่วย 23,622 ราย เสียชีวิต 30 ราย ซึ่งในช่วงนี้เป็นฤดูฝน เป็นฤดูระบาดของโรคจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งจ.อุบลราชธานี พบผู้ป่วยมากเป็นอันดับสองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,267 ราย เสียชีวิต 2 ราย รองจากอันดับหนึ่งคือ จ.นครราชสีมา 1,424 ราย

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคมีมาตรการสำคัญ เพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้มีการระบาด และขยายวงกว้าง จึงได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นกับประชาชน โดยให้หน่วยงานติดตามใกล้ชิด และวิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง, จัดตั้ง Dengue Corner ป้องกันผู้เสียชีวิต และใช้ Dengue Chart ติดตามรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก , ควบคุมยุง โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกบ้าน ทุกพื้นที่ ทุกสัปดาห์ และพัฒนาความรอบรู้ของประชาชน ให้ตระหนักว่าการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกันป้องกัน สนับสนุนเวชภัณฑ์ให้กับรพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เพื่อป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นพ.สุวรรณชัย ได้แนะนำให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด  โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง, เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ จะสามารถป้องกันได้ 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลาย