CG&CSR ที่ไต้หวัน โดยเป็น 1 ใน 3 โครงการเอเชียที่ได้รับรางวัลสาขานี้ที่มอบเป็นปีแรก การประปานครหลวง (กปน.) รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2019 สาขา Corporate Governance และ Health Promotion จาก 2 โครงการ ได้แก่ Corporate Governance Council of the Metropolitan Waterworks Authority และ School Tap Water System Project ณ Hilton Taipei Sinban สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งจัดโดย Enterprise Asia องค์กรที่ส่งเสริมการทำประโยชน์แก่สังคม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค และได้มอบรางวัลประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ ในปีนี้ กปน. ได้รับรางวัลจาก 2 สาขา ดังนี้ สาขา Corporate Governance ได้แก่ สภาธรรมาภิบาลการประปานครหลวง (Corporate Governance Council of the Metropolitan Waterworks Authority (MWA CG Council)) โดย กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรก ที่ก่อตั้งสภาธรรมาภิบาลในองค์กร เป็นสภาเชิงพัฒนากึ่งวิชาการ (Soft Power) โดยคณะกรรมการสภาฯ มีหน้าที่เสนอแนะและติดตามแนวทางดำเนินงานภายในองค์กรให้โปร่งใส โดยสะท้อนความคิดเห็นของพนักงานส่งผ่านสภาฯ ไปยังผู้บริหาร เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็น 1 ใน 3 โครงการของเอเชียที่ได้รับรางวัลในสาขานี้ที่มีการมอบเป็นปีแรก