มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเปิดโอกาสเยาวชนผู้ที่มีใจรักการแสดงโขน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2562 เรื่องรามเกียรติ์ ตอน "สืบมรรคา" ซึ่งจะเปิดการแสดงระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศรวมถึงผู้สนใจทั่วไป ร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักแสดงโขน เพื่อร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2562 โดยจะจัดให้มีการคัดเลือก ณ อาคารหอประชุม สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ในเดือนมิถุนายน2562

ผู้สนใจสามารถสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาให้เรียบร้อย 2 ฉบับ ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้า ขนาด 5 x 7 นิ้ว 1 ใบ ภาพถ่ายสี-หน้าตรง 2 นิ้ว 1ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตา) หนังสือรับรองความสามารถจากอาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย 1 ฉบับ และหนังสือรับรองสถานะภาพ/ความประพฤติจากสถานศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 1ฉบับ โดยส่งเอกสารการสมัครมายัง กองงานความร่วมมือภายนอก สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือก ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก khon-Performance

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองงานความร่วมมือภายนอก สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โทร. 02-787-6840-2 หรือดูรายละเอียดการสมัคร พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารการสมัครได้ที่ www.khonperformance.com