สำนักศิลปะฯร่วมสมัยประกาศ 7 ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2562 กันไปเรียบร้อยในวันนี้

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 62 ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และคณะกรรมการตัดสินศิลปาธร สำหรับรางวัลศิลปาธร ประจำปี 2562 ให้แก่ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นจำนวน 7 สาขา ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายนที อุตฤทธิ์ สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเสริม เปรมธาดา สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายวรพจน์ พันธุ์พงศ์ สาขาดนตรี ได้แก่ นายอานันท์ นาคคง สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นายดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้แก่ นายสยมภู มุกดีพร้อม และสาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance