นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงาน องค์กร โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล และ ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ด้านสุขภาพจัดกิจกรรมในการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงอันตรายของบุหรี่ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ รวมทั้งมุ่งให้ผู้ที่สูบได้ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ เน้นให้มีการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้มแข็ง สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มเป้าหมายทุกระดับเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่มากขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนให้จังหวัดสตูล มีอัตราการบุหรี่ลดลง องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญประจำปี พ.ศ. 2562 ว่า Don’t let Tobacco Take Away your Breath (อย่าให้บุหรี่ ยาสูบ มาพรากลมหายใจไปจากคุณ) สำหรับประเทศไทยนั้นใช้การรณรงค์ว่า “บุหรี่เผาปอด” (Tobacco burns your Lungs) จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ทุก 4 วินาที จะมีคนเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 1 คน ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนธรรมดา หรือ บุหรี่ไฟฟ้า ต่างมีสารเคมีอันตรายส่งผลต่อสุขภาพเป็นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้นๆ ของประชาคมโลก ดังนั้นควรร่วมกันรณรงค์ให้สังคมปลอดจากพิษภัยโรคร้ายของบุหรี่ ด้วยการ ลด ละ เลิก ไม่ใช่เพียงแค่บุหรี่ธรรมดาแต่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าที่มีอันตรายไม่แพ้กัน ในปีนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ แจกเอกสาร สติกเกอร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ และ สื่อต่าง ๆ เพื่อปลุกกระแสสังคมในการให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของยาสูบ พร้อมทั้งสร้างค่านิยมที่ดีที่ถูกต้องแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกายหรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือขอสนับสนุน สื่อ เอกสาร สติกเกอร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โทร 074711071 ต่อ 308 ได้ทุกวันและเวลาราชการ