วันที่ 26 พ.ค.62 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ “ประชาชนกับการรอคอย “รัฐบาลใหม่”” จำนวนทั้งสิ้น 1,107 คน ระหว่างวันที่ 22-25 พ.ค.62 จากกรณีการจับขั้วเพื่อตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆ ณ วันนี้ ยังคงไม่มีความชัดเจน คลุมเครือ และเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกฝ่ายจับตามอง โดยเฉพาะประชาชนที่ออกไปเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 ที่ผ่านมา ก็คงอยากจะเห็นรัฐบาลใหม่ในเร็ววัน ทั้งนี้เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ข่าวการจับขั้วเพื่อตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆ ณ วันนี้
อันดับ 1 วุ่นวาย แก่งแย่งผลประโยชน์ เสื่อมเสียภาพลักษณ์ 31.59%
อันดับ 2 อยากให้จัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว บ้านเมืองจะได้เดินหน้า 23.79%
อันดับ 3 ควรรักษาคำพูด เห็นแก่ส่วนรวม ร่วมมือกันทำงาน 19.25%
อันดับ 4 ควรเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย เคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน 18.56%
อันดับ 5 อีกไม่นานน่าจะรู้ผล อยากให้พรรคที่ชอบได้เป็นรัฐบาล 17.08%

2. “ความวิตกกังวล” เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ คือ
อันดับ 1 ความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย 46.49%
อันดับ 2 ขัดแย้ง แตกแยก ผู้ที่ไม่เห็นด้วยออกมาเคลื่อนไหว ต่อต้าน 36.48%
อันดับ 3 รัฐบาลใหม่ขาดเสถียรภาพ ไม่ได้รับการยอมรับ อยู่ได้ไม่นาน 24.45%

3. “รัฐบาลใหม่” ที่ประชาชนอยากจะเห็นในเร็วๆนี้ ควรเป็นอย่างไร?
อันดับ 1 ได้คนดี ผู้นำที่ดีเข้ามาทำงาน พัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนอยู่ดีกินดี 40.58%
อันดับ 2 เป็นรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมาก เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 35.69%
อันดับ 3 เน้นความสามัคคี ปรองดอง คำนึงถึงประเทศชาติและประชาชน 32.88%

4. ประชาชนคิดว่าความขัดแย้งของการเมืองไทยเมื่อเปรียบเทียบ “ก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่” กับ “หลังจากที่ได้รัฐบาลใหม่แล้ว” น่าจะเป็นอย่างไร?
อันดับ 1 ขัดแย้งเหมือนเดิม 52.21%
เพราะ การเมืองไทยไม่สามารถปรองดองได้ เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกมานาน มีความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย แก้ได้ยาก ฯลฯ
อันดับ 2 ขัดแย้งมากขึ้น 34.06%
เพราะ ไม่ได้รับการยอมรับ ถูกต่อต้านจากฝ่ายตรงข้าม ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน เป็นปัญหาใหญ่ไม่น่าจะจบลงได้ง่าย ฯลฯ
อันดับ 3 ขัดแย้งน้อยลง 13.73%
เพราะ เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ทุกคนต้องยอมรับตามกฎ กติกา เชื่อว่าผู้นำรัฐบาลใหม่จะควบคุมสถานการณ์ได้ ฯลฯ

5. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก ส.ส. ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1 เป็นส.ส.ที่ดี เป็นตัวแทนของประชาชน ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น 51.26%
อันดับ 2 รักษาสัญญา สร้างผลงาน พัฒนาประเทศ ดูแลพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า 30.23%
อันดับ 3 หยุดทะเลาะเบาะแว้ง สร้างความสามัคคี ปรองดอง 27.05%

6. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก ส.ว. ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1 ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ยึดมั่นในคำสัตย์ ปฏิญาณ 44.32%
อันดับ 2 นึกถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 32.22%
อันดับ 3 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ นำความรู้ความสามารถที่มีช่วยกันทำงาน 31.68%