สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women's Club of Thailand) โดย ลอร์รา บากิน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานร่วมโครงการทุนการศึกษามอบเงิน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) แก่มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 375 คน โดยมี จารุวัฒน์ บุษมาลี (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิ โดยสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจนในประเทศไทย ผ่านมูลนิธิ EDF มาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ส่วนมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษา รวมถึงทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียน ทั้งนี้หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิ ดูรายละเอียดได้ที่ www.edfthai.org หรือโทร. 02 579 9209-11