PTT-KV-DJSI-Online

อาจารย์พรสวรรค์ จันทร์สุข ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว ผศ.กิตติ พิมเสน อาจารย์สาโรจน์ มีพวกมาก อาจารย์บูชา ผกากรอง และอาจารย์รื่นฤทัย รอดสุวรรณ พร้อมด้วยนักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมการวาดภาพ Street Art “ปรับภูมิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

ทั้งนี้ ได้ออกแบบและสร้างจุดเช็คอินด้วยการวาดภาพระบายสี 3 จุดสำคัญ คือ อาคารศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูและสัตว์น้ำกลุ่มพังสาย บ่อเพาะฟักลูกปู และสะพานท่าเทียบเรือประมง เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่นและการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพจาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท. สผ.) 
ณ บ้านพังสาย ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา เมื่อเร็ว ๆ นี้