เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (22 พ.ค.62) ที่เรือนจำจังหวัดหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัว และลดหย่อนผ่อนโทษ โดยมี นายเทอดศักดิ์ อังพัฒนพงษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองคาย พระครูภาวนาธรรมโฆสิต เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีฯ

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราช โองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับไปประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

สำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำจังหวัดหนองคาย ครั้งนี้เป็นผู้กระทำผิดในคดีเล็กน้อย เจ็บป่วยพิการ ทุพพลภาพ คนชรา ผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี และผู้ต้องกักขัง ที่มีความประพฤติดีซึ่งได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและไม่เป็นภัยต่อสังคม จำนวน 120 คน เป็นชาย 109 คน และหญิง 11 คน.