วันที่ 21 พ.ค. 62 ที่บริเวณหน้าคลินิกอายุรกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายแพทย์จรูญ ลี้ตระกูลนำชัย นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม และประธานทีมนำคลินิกด้านอายุรกรรม (PCT Med) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นประธานเปิดงานวันความดันโลหิตสูงโลก โดยมี แพทย์หญิงกุลจิรา หมั่นวิชา รองประธานงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอำเภอท่าบ่อ กล่าวรายงาน

แพทย์หญิงกุลจิรา หมั่นวิชา รองประธานงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอำเภอท่าบ่อ กล่าวว่าตามที่กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุขสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค รณรงค์ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันความดันโลหิตสูงปี 2562 คำขวัญเพื่อการรณรงค์จากสมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension League) คือ "Know Your Number" คำขวัญเพื่อการรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก ของกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย คือ “ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่” เพื่อเน้นให้ประชาชนทราบค่าความดันโลหิตของตนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกระแสให้ประชากรทั่วโลกเพิ่มความตระหนักต่อโรคความดันโลหิตสูง

โดย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นวันความดันโลหิตสูงโรคงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอำเภอท่าบ่อ ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลกในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ รณรงค์ ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงหรือผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว สามารถควบคุมความดันโลหิตสูงได้และลดภาวะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอำเภอท่าบ่อ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ผู้ป่วยอยู่กับโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างมีความสุขอีกทั้งได้รับความร่วมมือจิตอาสาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภาวะสุขภาพด้วย

ด้าน นายแพทย์จรูญ ลี้ตระกูลนำชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมและป้องกันได้ ด้วยการลดการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง เช่น ปลาร้า อาหารสำเร็จรูป อาหารแปรรูป ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มเกลือแร่ เป็นต้น ควรเพิ่มการรับประทานผักและผลไม้ (รสหวานน้อย) เช่น พืชตระกูลถั่ว ฝรั่ง กล้วย ส้ม แตงโม เป็นต้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเบา ๆ ไปจนถึงกิจกรรมปานกลาง เช่น การทำสวน การเดิน และทำงานบ้าน ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ลดละการดื่มแอลกอฮอล์ ลดละการสูบบุหรี่ และที่สำคัญควรหมั่นตรวจวัดความดันโลหิตเป็นระยะอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ตามแนวคิด “ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่” (Know Your Numbers) สำหรับผู้ที่ป่วยโรคนี้อยู่แล้วต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง และพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอตลอดจนวัดความดันโลหิตเป็นประจำ พร้อมจดบันทึกค่าความดันโลหิตของตนเองด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance