นายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เป็นประธานเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ปีงบประมาณ 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมอบเข็มสะเต็มแก่ครูพี่เลี้ยง ณ ศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ. 225 โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมืองเลย จ.เลย เมื่อเร็วๆ นี้

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรสะเต็มศึกษา ประจำจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาไปที่ศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ และโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นหนึ่งในสองศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษาในสังกัด สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) นอกเหนือจากศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ. 226 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู

“ศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ. 225 โรงเรียนเลยพิทยาคม มีครูเข้าร่วมอบรมรุ่นละ 60 คน จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรอบรมครูระบบทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค.62 และหลักสูตรอบรมครูระบบทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 17-20 พ.ค.62 เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาและครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลและเพื่อยกระดับคุณภาพครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีความรู้ความเข้าใจและมีสื่อชุดการอบรมสามารถนำไปใช้พัฒนาสะเต็มศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรของศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ. 225 โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้จัดพิธีมอบเข็มสะเต็มให้กับครูพี่เลี้ยง และเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการดำเนินงาน ในครั้งนี้ด้วย”