ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกอ.รมน. เปิดเผยว่า พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.ครั้งที่5/2562 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาโดย มีเรื่องการจัดระเบียบสังคม(การป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ) กอ.รมน.โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2 กอ.รมน.จัดทำโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและเอกชน จำนวน 37 จังหวัด ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 และกอ.รมน.ภาค3เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ในการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินทุกประเภท ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงสถานการณ์และสภาพการดำเนินการป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ หนี้นอกระบบและการวางแผนทางการเงินโดยเฉพาะประเด็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เพื่อไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องเป็นรูปธรรมมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นและยั่งยืนต่อไป

สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของ กอ.รมน. ภาค 1-4 สรุปข้อมูล สามารถเจรจาไกล่เกลี่ย จัดทำข้อตกลงระหว่าง เจ้าหนี้กับลูกหนี้ จำนวน 351,200 ราย คิดเป็นมูลหนี้รวม 511,367,003บาท

การปรับสถานะ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกามาตรา 301 พิเศษกอ.รมน. โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชน ในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน. ภาค 4 กอ.รมน.จังหวัด ชุมพร, กอ.รมน.จังหวัดระนอง และ กอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการดังกล่าวได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ.2562 ) ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการปฏิบัติงาน และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของส่วนราชการ