นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) และสมาพันธ์ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ ด้านการกระจายหน้าที่และอำนาจการกระจายรายได้ การบริหารงานบุคคล การเลือกตั้ง และการตรวจสอบ” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า การจัดสัมมนาดังกล่าวยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น และทิศทางการกระจายหน้าที่และอำนาจ การเลือกตั้งท้องถิ่น ร่างกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

“การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมากเข้าร่วม อาทิ รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร กรรมการผู้ทรงวุฒิใน ก.อบต. (ประธาน กสถ.) นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (อดีตผอ.สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ) นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. / นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ตรวจการ สตง. นายณัฎฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกต. และนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. ฯลฯ” นายพิพัฒน์ กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance