ประเพณีที่มีความสำคัญทางจิตใจของชาวไทยมุสลิมภายหลังได้ถือศีลอดในช่วงกลางวันในเดือนรอมฎอน

เมื่อวานนี้ (15 พ.ค.) ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี และสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ (เลี้ยงละศีลอด) ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440) โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีศน.เป็นประธานงานเลี้ยงละศีลอดแก่ผู้นำองค์กรทางศาสนา องค์กร หน่วยงานราชการ และพี่น้องชาวไทยมุสลิม จำนวน 300 คน ประเพณีที่มีความสำคัญทางจิตใจ ภายหลังได้ถือศีลอดในช่วงกลางวันในเดือนรอมฎอนของชาวไทยมุสลิม

นายกิตติพันธ์ กล่าวว่า การจัดงานเลี้ยงละศีลอดในเดือนรอมฎอนแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักการทางศาสนาอิสลาม เสริมสร้างความสมานฉันท์ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมกับศาสนิกชนต่างศาสนา ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาไปปฏิบัติในวิถีชีวิต สอดคล้องกับแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ในการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามหลักศาสนา สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างกัน

อธิบดีศน. กล่าวอีกว่า การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน มีความสำคัญยิ่งต่อพี่น้องมุสลิม เนื่องจากเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ยึดมั่นและถือปฏิบัติ การถือศีลอดเป็นการฝึกจิตใจของพี่น้องมุสลิมให้รู้สึกอดทน อดกลั้น ทั้งต่อความหิว ความโกรธ ความปรารถนานานัปการ เป็นการย้ำเตือนให้ระลึกถึงความลำบากของผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า เป็นการกระตุ้นสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ในตัว ส่งต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ด้วยใจที่เอื้ออาทร เมตตา และส่งผลให้เกิดการแบ่งปัน ช่วยเหลือ ด้วยวิถีที่ดีงามตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม ถือเป็นคุณธรรมที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance