ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน และการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และตรวจติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบฯ ตามโครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และตรวจติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีการประชุมร่วมกันที่ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง (ชั้น 6) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด หลังใหม่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่ง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เสนอขอรับการสนับสนุนและผลักดันการนำพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก. พ.ศ..2561 มาใช้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก.และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา พ.ศ..2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อนำมาปรับใช้กับเทศบาลนครแม่สอดในการเตรียมการยกฐานะ เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับเมืองพัทยา พระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก.พ.ศ..2561

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เสนอในที่ประชุมต่อคณะกรรมการร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทย ว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด) เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะมีความสำคัญเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าชายแดน ตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) เป็นครัวของประเทศ โดยที่ผ่านมามีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีมูลค่าการส่งออกสูงกว่า ปีละ 80,000 ล้านบาท แต่ติดปัญหากฎหมาย ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่มีการวางแผนการบริหารพื้นที่แบบองค์รวม การพัฒนาด้านต่างๆ จึงเป็นไปอย่างแยกส่วนและกระจัดกระจาย ประกอบกับได้มีการประชุมหารือร่วมกันของภาคเอกชนจังหวัดตาก (หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ผู้แทนชมรมธนาคาร ผู้ประกอบการขนส่ง) และเทศบาลนครแม่สอด มีมติร่วมกันเห็นควรนำพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 มาใช้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยเตรียมเสนอเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยกำหนดให้อำเภอแม่สอด.อำเภอพบพระ.และอำเภอแม่ระมาด.จังหวัดตากเป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” ประกอบกับมีมติการประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เรื่องการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง.(Sister.City).ระหว่างแม่สอดและเมียวดี.ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความใกล้ชิด ระหว่างสองเมืองเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นส่วนสำคัญในการขยายตัวทางการค้าชายแดน และการลงทุนระหว่างกัน และเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศในภาพรวม.รวมทั้งสนับสนุนสอดคล้องกับการจัดตั้งนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ.ที่ต้องมาดูแลสังคม.และการจัดบริการสาธารณะรองรับการเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนคร แม่สอด พ.ศ...... นั้น เทศบาลนครแม่สอด มีพื้นที่อยู่ในใจกลางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งเป็นศูนย์กลาง ของความเจริญเป็นศูนย์รวมของธุรกิจการค้า การลงทุน การเงิน การธนาคาร ฯลฯ โดยเทศบาลต้องรับภาระ ในการช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือในการให้บริการด้านต่างๆ ในพื้นที่ ท้องถิ่นข้างเคียงและเทศบาลเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมาด้วย ประกอบกับได้มีการประชุมหารือร่วมกันของภาคเอกชน จังหวัดตาก (หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ผู้แทนชมรมธนาคาร ผู้ประกอบการขนส่ง) และเทศบาลนครแม่สอด มีมติร่วมกันเห็นควรนำพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมนำมาปรับใช้กับเทศบาลนครแม่สอดในเตรียมการยกฐานะเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับเมืองพัทยาโดยเตรียมเสนอเรื่องไปยังจังหวัดตาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance