กรมส่งเสริมวัฒนธรรมถอยฉากรับข้อท้วงติง “ฮิโนกิแลนด์” 1 ใน 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป
จากกระแสโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กรณีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้ประกาศผลการคัดเลือก 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป ที่มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์ 1 ในรายชื่อสถานที่คือ ฮิโนกิแลนด์ อ. ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จำลองสถานที่ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาไว้ที่อำเภอดังกล่าว ดูแลโดยภาคเอกชน ในโซเชียลต่างมองว่าไม่เหมาะสม เพราะไม่ได้สะท้อนวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ล่าสุด วันที่ 14 พ.ค. 62 นายชัยพล สุขเอี่ยม รองอธิบดีสวธ. กล่าวว่า สวธ.ขอชี้แจงว่าการคัดเลือกครั้งนี้ ได้จัดทำแบบสำรวจแหล่งวัฒนธรรมโดยให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม และหน่วยงานต่างๆ รวบรวมข้อมูลแหล่งวัฒนธรรมที่ดำเนินการโดยภาคเอกชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรม เสนอให้คณะผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับกรณี ฮิโนกิแลนด์ ได้มีการพิจารณาเห็นว่ามีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่ท้าทาย มีอาคารสถาปัตยกรรมที่สร้างจากไม้หอมฮิโนกิ ตกแต่งด้วยโคมแดง เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตของญี่ปุ่น หากผู้สนใจก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมแทนการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นได้ และมีศักยภาพสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

“อย่างไรก็ตามจากข้อวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนในกรณี ฮิโนกิแลนด์ ทางสวธ.ขอน้อมรับความคิดเห็นต่างๆ จากทุกภาคส่วนมาพิจารณาในการคัดเลือกแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนกรณีดังกล่าวอีกครั้ง” นายชัยพล รองอธิบดีสวธ. กล่าว

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือก มีดังนี้ 1. มีสถานที่ตั้งและที่อยู่ชัดเจน มีตัวอาคารมั่นคงถาวร โดยเป็นสถานที่รวบรวม องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีการประยุกต์ ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทสังคมอยู่เสมอ 2. เป็นสถานที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา องค์กรการกุศล ชุมชน หรือบุคคลทั่วไป 3. เป็นสถานที่ให้ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์มีพื้นที่ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปได้ และมีการนำเสนอแนวทางการดำเนินการแบบวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 4. มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 5.เปิดให้บริการเป็นประจำแก่เด็ก เยาวชน และผู้สนใจทั่วไปให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ และ 6. มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวไทย และชาวต่างชาติ

ภาพอินเตอร์เนต