พลโทสมศักดิ์ สมรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “ดั่งแสงทอง แห่งจอมราชา” เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “ดั่งแสงทอง แห่งจอมราชา” เป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพบก ร่วมกับ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด และ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยเป็นการน้อมนำพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในด้านการสืบสาน รักษา ต่อยอด งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงเกร็ดความรู้สำคัญเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยนำข้อมูลทั้งหมดมร้อยเรียงภายใต้แนวคิด “ดั่งแสงทอง แห่งจอมราชา” จัดแสดงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งยังเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติยศอันเกริกไกรของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของประเทศไทย พลโทสมศักดิ์ สมรักษ์ และคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม  ชมนิทรรศการภายในงาน พลโทสมศักดิ์ สมรักษ์ และคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม  ชมนิทรรศการภายในงาน พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ พันเอกณัฏฐพล ดิษยบุตร นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารบกในบทเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ประพันธ์เพลงสยามินทร์ราชามหาวชิราลงกรณ และเพลงดุจดังสายฟ้า ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสูงสุดมาร่วมขับร้องทั้ง 2 บทเพลง ภายในงานประชาชนยังสามารถร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมรับริสต์แบนด์ “เรารักในหลวง ร.10” จำนวน 1,500 ชิ้น อารยา จิตตโรภาส และ  มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “ดั่งแสงทอง แห่งจอมราชา” โดยจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน พิมดาว พานิชสมัย, ทิพาพร อัชนันท์ และ เกล็ดดาว พานิชสมัย โสภิตนภา ชุ่มภาณี และ  ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์ ศรัณย์ภัค เพ็ญชาติ,  ม.ล. รังษิอาภา ภาณุพันธุ์ และ จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา