ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย CPOT กลุ่มผ้า เครื่องประดับ อาหาร สมุนไพร งานประดิษฐ์ เครื่องไม้ จักสาน ฯ มีคุณภาพมาตรฐานจำหน่ายต่างประเทศได้
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 ว่า วธ.ได้เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจากทั่วประเทศ 200 คนมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็น เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ในแต่ละจังหวัด ได้แก่ ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องประดับ กลุ่มอาหาร สมุนไพรและของใช้ในครัวเรือน กลุ่มงานประดิษฐ์ กลุ่มเครื่องไม้ กลุ่มจักสาน รวมทั้งยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบในระดับนานาชาติมาวิทยากร และผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์มาให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลเพื่อจดลิขสิทธิ์กลุ่มสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า สินค้าCPOT เป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และต่อยอดผลการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบทั่วประเทศ ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนั้นต้องมีอัตลักษณ์ที่สามารถนำไปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ CPOT ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและนำส่งออกจำหน่ายต่างประเทศได้ จึงขอให้คนในชุมชน ผู้ประกอบการร่วมกันคิดสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ ผสมผสานไปกับอัตลักษณ์ดั้งเดิม เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนระดับชาติและระดับนานาชาติ

“นอกจากนี้ ยังให้มีการรวบรวมและถ่ายทอด ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ต่อผลิตภัณฑ์ CPOT ของแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นคลังข้อมูลให้คนรุ่นหลังได้นำไปศึกษา ค้นคว้าทั้งของเก่า และงานที่คิดค้นขึ้นใหม่ ขณะเดียวกัน ได้กระตุ้นให้ผู้ประกอบการและนักวิชาการวัฒนธรรมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย การประชาสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งให้คนในชุมชนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนำไปสู่การอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดรากวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายกฤษศญพงษ์ ปลัดวธ. กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance